top of page
skivspelare

Trivselregler för boende

ANSVAR FÖR ORDNING OCH TRIVSEL

 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också frågor om ordning och trivsel. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför huset. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

 

FÖR VEM GÄLLER REGLERNA 

 

Reglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende, hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahands-hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

 

VAD HÄNDER OM REGLERNA INTE FÖLJS

 

Om reglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. I första hand kommer dock styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

 

HAR DU FRÅGOR

 

Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen brf.goken31@gmail.com

 

Tekniskt förvaltning: SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum, 0771-722 722, kundtjanst@sbc.se Hemsida: https://www.sbc.se

 

OM ALLMÄN AKTSAMHET

 

o Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt om ej särskilda skäl föreligger för att en enskild medlem skall stå för kostnaden. Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman SBC .

Om säkerhet:

o Kontrollera att porten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering 

o Släpp inte in någon okänd person i fastigheten 

o Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta 

o Var försiktig med eld 

o Samtliga lägenheter skall vara utrustade med fungerande brandvarnare 

o Meddela grannar eller styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.

 

OM GEMENSAMMA KOSTNADER

 

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el till fastigheten betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Samtliga innerdörrar i trapphusen skall hållas stängda vintertid för att minska kalldrag i trapphusen.

 

 

TILLÄGGSFÖRSÄKRING

Vi vill påminna alla medlemmar om att det är krav på att köpa tilläggsförsäkring till sin bostadsrätt.

 

BALKONGSSKYDD OCH MARKISER

För att vi ska få enhetliga balkonger och markiser så får balkongskydd och tyg till markiser endast beställas från RH Markiser AB. Tyget som vi använder heter Sandatex sortiment, design 407/16. Länk: www.rh-markiser.se

Hör gärna av er till styrelsen vid frågor!

 

MATNING AV FÅGLAR

 

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

 

TVÄTTSTUGA

 

Föreningen har en tvättstuga, belägen i källaren. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Tvättstugan får endast användas av lägenhetsinnehavaren och dennes hushåll samt godkänd andrahandshyresgäst. Efter varje nyttjande av tvättstugan åligger det användaren att städa ordentligt efter sig och lämna tvättstugan i samma skick som Du önskar ha den när Du kommer dit för att börja tvätta. OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt. 

Inga maskiner får vara igång mellan kl 22.00 och 07.00.

 

CYKLAR 

 

Cyklar får endast förvaras i cykelrummet i källaren. 

Regler för cykelförrådet: 

o Cyklar som aldrig används bör i första hand förvaras i medlemmarnas egna källarförråd och i andra hand i cykelförrådet. Gör er av med ”urväxta” barncyklar respektive cyklars om ej används. 

o Alla cyklar som förvaras i cykelförrådet skall vara tydligt märkta med ägarens efternamn. 

o Styrelsen förbehåller sig rätten att vid behov gallra ut och transportera bort ej märkta cyklar. 

o Undvik att parkera cyklar på trottoaren utanför fastigheten. 

o Visa hänsyn mot våra lokalhyresgäster när ni parkerar cykeln.

 

AVFALLSHANTERING

 

o Sopnedkastet får endast användas för sedvanligt hushållsavfall förpackat i soppåsar. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada. 

o Tidningar, förpackningar, ljuskällor och batterier till återvinning lämnas på återvinningsstationerna på Polhemsgatan 

o Grovsopor får ej ställas i eller utanför soprummet. Du ansvarar själv för att transportera bort Dina grovsopor till återvinningsstation. 

o Soporna får inte ställas utanför den egna dörren i fastigheten.

 

KÄLLARE

 

I källarförråd personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i dessa utrymmen. Extra källarförråd kan hyras om sådana finns disponibla. Vid intresse - kontakta styrelsen.

 

ÖVRIGT

 

Trapphusen Barnvagnar och andra föremål (exempelvis pulkor, skidor, rullatorer, skor och dörrmattor) får ej förvaras i trapphuset. Enligt brandskyddsreglerna får det inte finnas brännbara eller lösa föremål i trapphuset som kan försvåra en trygg utrymning vid eldsvåda. 

Barnvagnar måste därför förvaras inne i respektive lägenhet eller i cykelgaraget.

 

ANDRAHANDSUTHYRNING

 

Uthyrning i andra hand får endast ske efter styrelsens godkännande. Begäran skall vara skriftlig och innehålla skälet för uthyrningen, tidsperiod och vem som skall hyra lägenheten. Rätt hyresblankett (kan t ex erhållas genom nedladdning från www.sbc.se eller under fliken blanketter här på sidan) skall alltid användas så att bland annat avståendet från besittningsskydd skall vara giltigt. Se vidare de särskilda regler för andrahandsuthyrning som styrelsen fastställt. Om det finns inneboende i lägenheten skall styrelsen skriftligen informeras med inneboendekontrakt informeras.

 

 

FÅR JAG HA MUSIK PÅ TILL KL 23:00

 

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som t ex i trapphus, hiss och tvättstuga. Du får inte störa dina grannar vid någon tidpunkt på dygnet, dock är det extra viktigt att, mellan 22.00 och 07.00, inte spela piano, borra eller ha hög volym på TV eller stereo. Du är även ansvarig för att dina besökare inte stör dina grannar. Undvik att gå med hårda skor inomhus. Ljudet från träskor och höga klackar fortplantar sig i golv och väggar. Låt heller inte barn springa upp och ner i trapphusen och smälla i dörrarna. Det stör alla i fastigheten. Hyresgäst som trots påpekanden missköter sig mister sin hyresrätt. En bostadsrättsägare som stör sina grannar en längre tid kan få sin bostadsrätt tvångssåld.

 

FEST?

 

Om du ska ha fest är det alltid bra att i förväg meddela grannarna. Ju senare på kvällen, desto lägre ljudnivå är en bra regel. Sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan om du ska ha fest.

 

VAD SKA JAG GÖRA OM JAG BLIR STÖRD AV EN GRANNE?

 

Ta kontakt med den som är orsaken och tala på ett lugnt och vänligt sätt om att du blir störd. Ofta kan situationen lösas direkt. Hjälper inte detta så kontakta Styrelsen så kontaktar vi den som stör.

 

RÖKNING?

 

Rökning är förbjudet i alla allmänna utrymmen såsom hissar, tvättstuga, trapphus m.m. För allas trevnad, kasta inte heller fimpar på marken.

 

VATTEN?

 

Tappa inte upp badvatten och spola inte ut stora mängder vatten nattetid. Naturligtvis vet du också att man inte får spola ned annat än toalettpapper i wc-stolen.

 

FÖRRÅD?

 

Källarförråden är märkta med lägenhetsnummer. Saknas märkning, vänligen kontakta oss. Håll förrådet låst även om du inte använder det och förvara inga värdesaker i förrådet. Se även till att dörrar till källare/vind är stängda och låsta. OBS! Branddörrar ska alltid vara stängda.

 

PARABOLANTENN?

 

Tyvärr är det inte tillåtet att utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på tak, fasad eller balkongräcke.

 

FÅR JAG HÄNGA BLOMSTERLÅDOR PÅ UTSIDAN AV BALKONGEN?

 

Nej, blomsterlådor skall ur säkerhetssynpunkt hängas på insidan av balkongen.

Balkonger skall hållas snygga och välstädade. Golvbrunnar skall hållas fria från löv och smuts. Balkongerna får inte användas för 

o Permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering 

o Skakning av mattor 

o Balkonggolvet får inte täckas av mattor pga fuktrisk. 

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.
o  Man får ha en portabel infravärme på balkongen.

 

GRILLA PÅ BALKONG, UTEPLATS, SAMT INNERGÅRD?  

För att upprätthålla brandsäkerheten får boende använda följande typer av grillar på följande ytor:

o  Balkong: elgrill eller gasolgrill (förutsatt att gasolen hanteras på lämpligt och brandsäkert vis)

o  Boende med uteplats: enligt regler för balkong

o  Fria ytor ej i direkt anslutning till fastighet på innergård: elgrill, gasolgrill, samt kolgrill.

Vidare tittar föreningen på att införskaffa en gemensam kolgrill som kan användas av boende på innergården på en fri yta.

 

OM JAG SKA FLYTTA? 

 

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen. Enligt lag måste du alltid flyttstäda lägenheten noga.

 

VILKA FÖRÄNDRINGAR FÅR JAG GÖRA LÄGENHETEN?

Exteriört (ytterdörrar, fönster, balkonger) får utseendemässiga ändringar ej göras. Huvudregeln är att renovering/ombyggnad som innebär ändringar i strukturen avseende ventilationssystem, VA-ledningar eller rökkanaler inte får göras. Rimliga åtgärder ska vidtas för att undvika/minimera risker för och konsekvenser av läckage och vattenskador även om sådan åtgärder går utöver vad som krävs enligt tillämpliga byggregler och försäkringsbestämmelser

 

ANMÄLAN OCH GODKÄNNANDE

All form av renovering/ombyggnad, förutom ommålning, tapetsering och motsvarande enklare underhållsarbeten skall anmälas till styrelsen för godkännande.

Anmälan skall vara skriftlig och vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan arbetena avses påbörjas. Av anmälan skall framgå omfattning av arbetena, inklusive ritningar, samt i förekommande fall en beskrivning av hur arbeten avses utföras o tider då arbetena avses genomföras o att godkänd leverantör anlitas för arbeten som erfordrar behörighet o godkända bygglovshandlingar, alternativt bygganmälan om sådan erfordras.

Vid godkännande av anmälda arbeten upprättar styrelsen skriftlig handling som ska tillställas den som anmält avsikt att genomföra renovering/ombyggnad. Styrelsen kan komma att förena ett godkännande med bestämmelser och villkor utöver vad som följer av dessa bestämmelser. Inga arbeten får påbörjas innan skriftligt godkännande tillställts den som anmält arbete för godkännande och eventuellt uppställda villkor accepterats.

Tider Arbeten i lägenheterna som kan inverka menligt på kringboende genom buller etc. får, om styrelsen inte godkänner annat, ske enbart på vardagar under tiden 07.00 – 18.00 (således inte på lördag, helgdagsafton eller helgdag)

I ansökan till styrelsen skall framgå vilket datum arbetena beräknas börja samt vara avslutade.

ANSVARSFÖRHÅLLANDE

Lägenhetsinnehavaren är - oavsett att arbetena godkänts av styrelsen - ansvarig för alla arbeten och att de utförs enligt gällande lagar och bestämmelser samt ersättningsskyldig för de skador arbetena eventuellt medför för fastigheten/andra lägenheter. Detta gäller även i efterhand upptäckta skador. Styrelsen beslutar om besiktning av berörda delar av fastigheten/lägenheter skall ske innan arbeten påbörjas och/eller då arbetena avslutats. Efterbesiktning skall i sådant fall ske omedelbart efter det att arbetena avslutats. Styrelsen skall ges möjlighet närvara vid såväl besiktning som efterbesiktning. Kostnader för besiktningsman svarar den som renoverar/bygger om för. Lägenhetsinnehavaren skall, förutom att tillhandahålla ritningar över godkänd och genomförd renovering/ombyggnad, svara för kostnaderna för eventuella kompletteringar av fastighetens relationsritningar.

STÄDNING/RENHÅLLNING

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för att trappuppgång, mattor och hiss skyddas mot nedsmutsning och att det under pågående arbeten hålls rent och snyggt i fastigheten. Vid mer omfattande arbeten skall mattorna i trapphuset alltid täckas med lämpligt material (enbart skyddspapper är normalt inte tillräckligt).

Hissarna får inte användas för transport av byggavfall. Hissarna får heller inte i övrigt användas på sådant sätt att risk för skador eller överbelastning uppkommer. Hisskorgen skall vid behov skyddas/täckas invändigt så att skador inte uppkommer på lackerade ytor, glas eller armatur.

Om nedsmutsning av fastigheten eller av annan lägenhet sker i samband med renovering/ombyggnad ansvarar lägenhetsinnehavaren för att städning genomförs omedelbart i anslutning till att arbetena avslutas för dagen.

Trapphus, innergård, källare eller garage får ej användas som byggupplag resp. upplag för byggavfall.

Byggmaterial, byggavfall, etc får endast förvaras utanför fastigheten i enlighet med erforderliga tillstånd och högst 24 timmar.

JAG HAR VARIT BORTREST EN TID OCH DET LUKTAR AVLOPP I LÄGENHETEN?

Troligen har vattnet i vattenlåsen avdunstat, så tappa lite vatten i handfatet, diskbänken, dusch eller badkar och spola i toaletten så slipper du problemet.

VART RINGER JAG FÖR FELANMÄLAN UTANFÖR KONTORSTID?

I samtliga trappuppgångar skall det finnas ett anslag med aktuella nummer till fastighetsskötare och eventuellt journummer. 

https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

VAD FINNS DET FÖR REGLER BETRÄFFANDE HUNDAR OCH ANDRA HUSDJUR?

Av hänsyn till hundrädda personer, andra djur och allergiker skall hunden vara kopplad inom bostadsområdet. Hundar och andra husdjur får heller inte vistas lösa i trappor och källare. Man får under inga omständigheter rasta hunden på bakgården. Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Ägaren är ansvarig för att plocka upp ev. spillning. Om en hund släpps lös eller uppfattas som hotande, skall detta anmälas till Brf-Göken som en störning. I störningsärenden tar Brf-Göken kontakt med den störande och den som anmält störningen. I förlängningen kan ett störningsärende leda till uppsägning av hyresrätten.

 

VAD SKA JAG SOM HAR KATT TÄNKA PÅ?

Kattdjuret är för många starkt allergiframkallande och får bla. därför ej vistas i inomhus i gemensamma utrymmen. Du bör ha så kallade klösbrädor i din lägenhet så att katten har något annat än tapeter och väggar att klösa på. Katthår i avloppet orsakar lätt stopp, så vi ber dig att vara noga med att kamma eller borsta katten speciellt då den fäller. Vi avråder från att ha fler än en katt i lägenheten. Kattsand får absolut inte slängas i toalettstolen, då den blir som cement i avloppsrören och orsakar svåra stopp i avloppsstammarna. Med risk till följd att vatten kan stiga i avloppet och svämma över lägenheterna.

VI HAR FÅTT SKADEINSEKTER I LÄGENHETEN, VAD GÖR JAG?

Informera gärna oss i styrelsen om du har ohyra i lägenheten på brf.goken31@gmail.com och kontakta Anticimex  Tel: 075 - 245 10 00

Identifiera skadedjur här: 

https://www.anticimex.com/sv-se/skadedjursproblem/identifiera-skadedjur/

JAG HAR LÅST MIG UTE VAD GÖR JAG?

Kontakta din fastighetsskötare i första hand och styrelsen i andra hand så får du hjälp med åtgärden som du själv kommer att bli debiterad för.

 

 

För hyresgäster:

 

MÅSTE JAG STÄDA MIN LÄGENHET?

Som hyresgäst är man skyldig att sköta sin lägenhet genom att städa och hålla den snygg. En smutsig lägenhet kan dra till sig ohyra. De flesta ytor tvättar du av med vatten och ett milt rengöringsmedel. Golvytor, inklusive parkett, rengörs lättast genom våttorkning. Tänk på att linoleumgolv skadas av mycket och hett vatten. Ge dig inte på taktvätt utan att rådgöra med styrelsen först. En misslyckad taktvätt kan ge ett flammigt tak.

FÅR JAG INSTALLERA EN TVÄTT ELLER DISKMASKIN I LÄGENHETEN?

Alla fasta installationer måste göras av fackman. El-fel och vattenskador är ofta dyrbara skador och ljudet från dessa maskiner leder ofta till störningar hos dina grannar. Du som hyresgäst får ej installera tvätt eller diskmaskin utan styrelsens tillåtelse.

OM NÅGOT GÅR SÖNDER- VEM BETALAR?

Vid onormalt slitage och vållande av skada är du enligt hyreslagen ersättningsskyldig. Du ansvarar även för skador som uppkommer genom att någon som tillhör hushållet eller gästar dig uppträtt vårdslöst eller försumligt. Har du inneboende eller t.ex. externa hantverkare som orsakar skador i din lägenhet är även det ditt ansvar. För mer information om vad som gäller hänvisar vi till vad som står i Hyreslagen.

VAD ÄR ONORMALT SLITAGE?

Hur många tavlor och hyllor får man hänga upp på vägarna egentligen? Svaret är enkelt, hur många man vill. När du skall flytta besiktigas lägenheten. Om du orsakat onormalt slitage kan du bli skyldig att återställa lägenheten sådan som den var när du flyttade in. Vad som är onormalt slitage avgör besiktningsmannen.

bottom of page